„Металика" ООД обявява процедура за избор на изпълнител:

Описание на предмета на процедурата: „Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.008-0614-C01 „Подобряване условията на труд в „Металика ООД” по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ към ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект „Подобряване условията на труд в „Металика ООД”, съгласно сключен административен договор BG 05M9OP001-1.008-0614-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” и „Металика“ ООД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД" финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за доставки, необходими за изпълнение целите на проекта.

Кандидатите следва да подадат своята оферта на ел. адрес https://eumis2020.government.bg, ИСУН2020, модул „Тръжни процедури“.

Краен срок за подаване на оферти е 12/04/2018 г. Час 23:59
Пълната документация за участие може да намерите тук.


Архив обяви


„Металика ООД обявява процедура за избор на изпълнител:


Описание на предмета на процедурата:
„Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.008-0614-C01 „Подобряване условията на труд в „Металика ООД” по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ към ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект „Подобряване условията на труд в „Металика ООД”, съгласно сключен административен договор BG 05M9OP001-1.008-0614-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” и „Металика“ ООД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД" финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за доставки, необходими за изпълнение целите на проекта.

Кандидатите следва да подадат своята оферта на ел. адрес https://eumis2020.government.bg, ИСУН2020, модул „Тръжни процедури“.

Краен срок за подаване на оферти е
12/04/2018 г. Час 23:59
Пълната документация за участие може да намерите тук.

Металика ООД обявява процедура за избор на изпълнител:

Описание на предмета на процедурата:

„Доставка чрез закупуване на оборудване за нуждите на „Металика” ООД по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Аспирационна система с филтриращ ръкав – мобилно устройство – 1бр.

Обособена позиция 2:
Аспирационна и филтрираща система – мобилно устройство – 1бр.

Обособена позиция 3
: Доставка на климатици - 2 бр.

Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект „Подобряване условията на труд в „Металика ООД”, съгласно сключен административен договор BG 05M9OP001-1.008-0614-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” и „Металика“ ООД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД" финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за доставки, необходими за изпълнение целите на проекта.

Кандидатите следва да подадат своята оферта на ел. адрес https://eumis2020.government.bg, ИСУН2020, модул „Тръжни процедури“.

Краен срок за подаване на оферти е 29/01/2018 г. Час 23:59
Пълната документация за участие може да намерите тук.Метални конструкции

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд


BG05M9OP001-1.008„Подобряване на условията на труд в Металика ООД”
Договор: BG05M9OP001-1.008-0614-C01
Главна цел
Общата цел на проекта е да подобри работната среда в „Металика ООД” чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, да подобри качеството на работните места при спазване нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа посредством адаптиране на управленските процеси и прилагането на нови подходи при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система за ресурсна ефективност.


Обща стойност: 237 752.84лв.
-европейско финансиране202 089.91лв. и
-национално съфинансиране 35 662.93лв.

Начало: 04.09.2017 г.
Край: 04.09.2018 г.
-

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Проектът е насочен към подобряване на условията на труд и превенция на риска в Металика ООД. Целевата група са 114 лица на трудови договори като от тях 48 лица попадат в целева възрастова група над 54 г. Ръководството на дружеството се стреми постоянно да подобрява условията на труд и да повишава безопасността на работещите, да подобрява качеството на работните места и да увеличава тяхната устойчивост. По този начин ще се гарантира и положителното въздействие върху производителността на труда в предприятието.
Проектното предложение съдържа дейности:
-Организация и управление на проекта;
-Осигуряване на информираност и публичност;
-Въвеждане на системи за развитите на човешките ресурси, вкл. за гъвкави форми на заетост, удължаване на професионалния живот и по-лесно съвместяване на личния и професионалния живот както и въвеждане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
-Осигуряване на лични предпазни средства и работно облекло;
-Осигуряване на средства за безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите в производствените помещения за заваръчни дейности на Металика ООД;
-Осигуряване на средства за колективна защита и за безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите в работно помещение за боядисване в Цех 2 - Зайкови мандри на Металика ООД;
-Осигуряване на социални придобивки на служителите на Металика ООД;
-Ресертифициране по BS OHSAS 18001:2007.

В резултат на изпълнение на проекта ще се подобри и качеството на живот и труд на наетите в предприятието лица, ще се намали риска за здравето и трудовия травматизъм, което от своя страна ще рефлектира положително върху производителността на труда. Коефициента на трудов травматизъм, съответстващ на кода на икономическа дейност на предприятието е 1,20.

Единен информационен портал:http://www.eufunds.bg/

Процедура за избор на изпълнител

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в процедура за избор на изпълнител с предмет:

Закупуване на технологично оборудване за обновяване и разширение на производствения процес в „Металика” ООД по обособени позиции:

обособена позиция 1: CNC машина за плазмено рязане - 1 бр., окомплектована с плазмен токоизточник - 1 бр., маса с аспирационни канали - 1 бр., филтърна система със самопочистващи се филтри - 1 бр. и програмен продукт за управление на машината - 1бр.

обособена позиция 2: Четиривалова хидравлична машина - 1 бр., окомплектована с комплект за огъване на конуси -1 бр., горно хидравлично поддържащо рамо - 1 бр., странично поддържащо рамо 1 бр.

Документация /изтегли от ТУК/

Публикувано на 09.11.2016
Метални конструкции

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

Проект „Подобряване на производствения капацитет в "Металика"ООД“

-Обща стойност на проекта 556 247.83 лв.,
- Безвъзмездната финансова помощ 333 748.70 лв.,
- Национално съфинансиране 283 686.38 лв.
- Европейско финансиране 50 062.32 лв.

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА >>>


Отиди на страница   <<        >>  

Търсене Метални конструкции | Металика ООД

Меню

Сертификати

Онлайн

Металика ООД гр. Пазарджик© 2009,
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.