BG05M9Op001-1.021 "Придобиване на професионална квалификация на заетите лица в Металика ООД"
„Металика" ООД обявява процедура за избор на изпълнител:

Описание на предмета на процедурата: „Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.008-0614-C01 „Подобряване условията на труд в „Металика ООД” по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ към ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект „Подобряване условията на труд в „Металика ООД”, съгласно сключен административен договор BG 05M9OP001-1.008-0614-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” и „Металика“ ООД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД" финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за доставки, необходими за изпълнение целите на проекта.

Кандидатите следва да подадат своята оферта на ел. адрес https://eumis2020.government.bg, ИСУН2020, модул „Тръжни процедури“.

Краен срок за подаване на оферти е 12/04/2018 г. Час 23:59
Пълната документация за участие може да намерите тук.


Отиди на страница   <<        >>  

Търсене Метални конструкции | Металика ООД

Меню

Сертификати

Онлайн

Металика ООД гр. Пазарджик© 2009,
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.